LIFE-Daba projektu “Jūras aizsargājamas teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” ieviesa biedrība “Baltijas Vides forums” sadarbība ar 20 partnerorganizācijām no 7 valstīm laika posmā no 2005. gada 1. augusta līdz 2009. gada 30. novembrim. Projekta kopējais budžets bija ~3 miljoni eiro, un to līdzfinansēja Eiropas Komisijas LIFE programma, Latvijas, Igaunijas un Somijas Vides ministrijas un to vides aizsardzības fondi, Lietuvas Nacionālā Aizsardzības ministrija un visi projekta partneri. Projekta īstenošanā piedalījās vairāk nekā 160 cilvēku, un tiem bija nepieciešamas vairāk nekā ~23 000 darba dienu.

Projekta mērķis bija sekmēt jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu Baltijas jūras austrumu daļā, vienlaicīgi izveidojot Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklu Natura 2000 jūrā.

Projekta galvenie uzdevumi bija: iegūt vairāk informācijas par Eiropas nozīmes aizsargājamām sugām un dzīvotnēm Baltijas jūras austrumu daļā; novērtēt galveno apdraudējumu ietekmi; sagatavot priekšlikumus jaunu aizsargājamo jūras teritoriju izveidošanai, kas papildinātu Natura 2000 tīklu jūrā; kā arī izstrādāt aizsardzības un apsaimniekošanas plānus atsevišķām teritorijām. Vienlaikus ar pētījumiem veicām plašus sabiedrības un iesaistīto pušu informēšanas pasākumus par jūras dabas vērtībām un skaidrojam to aizsardzības nepieciešamību. Baltijas valstu Vides ministrijas, kas ir vistiešākās projekta īstenošanas ieguvējas, ir atzinīgi izteikušās par projekta laika iegūtajiem rezultātiem.

Izveidotajā projekta mājas lapā jūs varat gūt plašāku informāciju par projekta partneriem, aktivitātēm un galvenajiem rezultātiem. Aicinām jūs arī iepazīties ar projekta laikā izveidoto izglītojošo portālu www.visitbalticsea.net, kurā apkopota informācija par dabas vērtībām Baltijas jūrā, atrodamas projekta ietvaros sagatavotās publikācijas, kā arī iespējams noskatīties 20 videoklipus „Ieraugi jūru”.